fbpx
MENU

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• I

Na mojej webovej stránke (www.fotomartin.sk), či profiloch na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, a pod.) zvyknem uverejniť niektoré fotografie. Pokiaľ s takýmto uverejnením nesúhlasíte, prípadne ste sa našli na niektorej z fotografii, kontaktujte ma a danú fotografiu odstránim. Nesúhlas so zverejnením fotografie nemá žiaden vplyv na poskytnutie mojich služieb.

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

– Prevádzkovateľ: Martin Brejka, IČO: 50824759, s miestom podnikania : 01302, Kotrčiná Lúčka 183

– Spracúvané osobné údaje: v rozsahu fotografie

– Kontakt: mail@fotomartin.sk

– Tel. číslo : +421 944 423 073

• II

Vaše práva dotknutej osoby (fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú) sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v súlade s ktorým ste od prevádzkovateľa oprávnení požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

CLOSE
KONTAKT